Skautský časopis – BUĎ PRIPRAVENÝ 05.ročník (1929-30)

Tiráž dnes publikovaných 4 čísel, je veľmi skromná: „Vychádza mesačne raz okrem júla a augusta; Predpláca sa na rok 12,-, jednotlivé čísla 1,50 ,-Kčs. Za redakciu zodpovedá L. Janza; Redakcia v Košiciach, Legionárske nám. 18.; Tlačí Štátna kníhtlačiareň v Košiciach“ 5.ročník mal novú titulnú stránku, ktorú máme však k dispozícii iba u čísla 1. Neviem tak určiť či sa tituka menila. No s istotou viem povedať, že jej autorom bol Robert Kubín, vodca 2.oddielu v Košiciach. Redakcia hodnotí svoju prácu v úvodníku 1.čísla: …

Ďalší ročník – BUĎ PRIPRAVENÝ 07.ročník (1931-32)

Dnešným príspevkom otváram zatiaľ nepublikovaný ročník časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ. Čísla nám zaslal, ako svoj vstupný materiál Peter S. Ďakujeme krásne! Z tiráže vyberám: „BUĎ PRIPRAVENÝ“ „VATRA“ – ilustrovaný časopis pre mládež. – Vychádza mesačne raz okrem júla a augusta. – Redakčná uzávierka 5. každého mesiaca. – Ročník začína v septembri. – Predpláca sa na rok 12.-Kč, jednotlivé čísla 1.20 Kč. Reklamácie sa neznámkujú, ani nezalepujú a uznávajú sa len do 14 dní. – Redakcia a správa v Košiciach, Legionárske námestie …

BUĎ PRIPRAVENÝ 13.ročník (1937-38) číslo 08

Do archívu zaraďujem 1 číslo slovenského skautského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ. Zaslal nám ho petrsir. Ďakujeme krásne! Keďže o tomto časopise sme popísali všetko, čo sa nám doposiaľ podarilo zistiť, obmedzím sa iba na výňatok z tiráže: „BUĎ PRIPRAVENÝ” — „VATRA”, časopis mládeže, orgán skautov Slovenska. — Vychádza mesačne, mimo prázdnin. — Predplatné 12 Kč ročne. — Kto predplatné nezaplatí do konca kalendárneho roka, súhlasí s tým, aby si ho správa časopisu vybrala poštovou výberkou. — Redakcie: Bratislava, Živnodom 1, Košice, …

Doplnenie čísel – BUĎ PRIPRAVENÝ 10.ročník (1934-35)

Dnešné digitalizované čísla nám do nášho archívu zaslal petrsir. Veľká vďaka Petře! Čísla dopĺňajú jeho vstupný časopis, ktorý sme dosť dôsledne rozobrali a publikovali v príspevku z 8.4.2020.  Z týchto pár čísel vyberám samohodnotiaci článok redakcie „AKÍ SME BOLI?“: Všeobecný záujem o náš časopis, ale hlavne technické a ilustračné možnosti prikazovali nám pracovať na zväčšení formátu časopisu, a tak nový IV. ročník vychádza v novom rúchu vo zväčšenom: formáte. Tlač dvojstĺpcová, zo začiatku prevažne garmondom, ku koncu však pribýva petitu. Predplatné v dôsledku …

7 čísel časopisu – BUĎ PRIPRAVENÝ 11.ročník (1935-36)

Dnes zdigitalizované výtlačky, pre náš web nám zaslal petrsir. Veľká vďaka Petře! Zmenou oproti predchádzajúcemu ročníku bola obálka, ktorá zostala monotematická, len so zmenou farby znaku. Výnimku tvorila obálka dvojčísla 8-9, ktoré bolo vydané z príležitosti „krajinského zjazdu Sväzu junákov-skautov a skautiek republiky Československej v Bratislave a k pocte dvadsaťpäťročného trvania skautingu“. V tiráži sa píše: „BUĎ PRIPRATENÝ” – „TATRA” ilustrovaný časopis dorastajúcej mládeže, orgán Skautov Slovenska. — Vychádza mesačne, mimo prázdnin. — Predplatné Kč 12.— na rok. — Redakcia a správa Košice, …

BUĎ PRIPRAVENÝ – 2.ročník – 1926-27

Dnes archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1926-27 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík za téměř kompletní druhý ročník tohoto časopisu! V tiráži časopisu se uvádí: „V Košiciach dňa 15. decembra. 1926 – Majitel‘ a vydávateľ: Slovenské miestonáčelníctvo Zväzu junákov skautov RČS. – Rediguje redakčný kruh za vedenia dra V. Cvengroša a K. Hlavinku. – Za redakciu zodpovedá L. Janza. – Redakcia, administrácia a expedicia v Košiciach, Legionárske nám. 18. – Rukopisy sa nevracajů. – Vychádza mesačne raz …

BUĎ PRIPRAVENÝ – 4.ročník – 1928-29

Ku kompletizácii dnešného ročníka nám dopomohol peterst a petrsir, za čo im veľmi ďakujeme. Je to už druhý skompletizovaný ročník časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ, ktorý sa nachádza v našom archíve. Už tradične tiráž: Vychádza mesačne raz okrem júla a augusta. Predpláca sa na rok 12’—, jednotlivé čísla 1,50 Kčs. Za redakciu zodpovedá L. Janza. Redakcia v Košiciach, Legionárske nám. 18. Tlačí Štátna kníhtlačiareň v Košiciach… Časopis tohto ročníka obsahoval 24 strán. V publikovaných máme kompletné len číslo 10 od petrsina, ktorý ho osobne …

Vstupný časopis – BUĎ PRIPRAVENÝ – 10.ročník – 1934-35

Dnešný príspevok som mohol napísať vďaka užívateľovi petrsir, ktorý nám poslal tento zdigitalizovaný výtlačok, ako svoj vstupný časopis, potrebný k registrácii do projektu STARÝCH DETSKÝCH ČASOPISOV. Veľká vďaka Petře! 1.ročník tohto časopisu už máme skompletizovaný a týmto číslom sa prenesieme o desiatku rokov do jeho jubilejného 10.ročníka. V tiráži sa dozvedáme: „BUĎ PRIPRAVENÝ” — „VATRA” ilustrovaný časopis dorastajúcej mládeže, orgán Skautov Slovenska. Vychádza mesačne, mimo prázdnin. — Predplatné Kč 12.— na rok. Vydáva Krajinský výkonný výbor Sväzu skautov RČS pre …

Skompletizovaný časopis – BUĎ PRIPRAVENÝ – 1.ročník – 1922-23

Časopis BUĎ PRIPRAVENÝ z 1.ročníka sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 8.9.2017. Dnešnými číslami by sme chceli tento ročník skompletizovať a uzavrieť. No ešte pred tým by som sa chcel opäť poďakovať Ing. Jurajovi Balážovi (Vrták) zo Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku za ochotu a poskytnuté skeny. Informácií o tomto časopise bolo poskromne, tak uvádzam aspoň nejaké vypátrané základné dáta z knihy BIBLIOGRAFIA SLOVENSKÝCH A INOREČOVÝCH NOVÍN A ČASOPISOV Z ROKOV 1919-1938. PODTITULY časopisu boli rozmanité a menili sa takmer v každom ročníku: …