Premiéra časopisu REBRÍK – 26.ročník – 2015-16

Dnes archivovaná čísla slovenského časopisu REBRÍK z let roku 2015-16 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Pavel K. Veliké díky!

V podtitulu katolického časopisu pro děti REBRÍK je uvedeno OBJAVUJ SVET S PRIATEĽMI.  A v tiráži časopisu mimo jiné: Časopis Rebrík vydáva eRko – HKSD, sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, IČO 00605093. Predseda: Juraj Králik, šéfredaktorka: Katarína Jantáková, sadzba: Ružový sloník, jazyková úprava: Mária Pisárčiková. Vychádza s cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, č. 4818/94. Nihil obstat – Martin Jarábek. Redakčná rada: Jana Osvaldíková, Katarína Minichová, Brigita Janovičová, Katarína Jantáková, Martin Jarábek, Terézia Bučková. Cena: 1,50 €. Časopis vychádza s finančnou podporou KBS, MK SR a v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVaŠ SR.

Přiznám se, že o existenci tohoto časopisu pro menší děti jsem neměl doposud povědomí. Katolické periodika na Slovensku jsou pro mne zatím neprobádanou krajinou. O to větší je mé potěšení z takovéhoto setkání.

Grafika REBRÍKU je naprosto skvělá. Nevím zda to je jen můj subjektivní pocit či neoddiskutovatelný fakt, ale zdá se mi, že církevně zaměřené (a tudíž nekomerční) časopisy mají grafiku moderní, přitažlivou a především nadčasovou. Stejně tak jako drtivá většina církevních staveb. Snoubí se v nich na zdánlivý paradox  – určitý konzervatismus snoubený s moderním pojetím.

Protože předpokládám, že se s REBRÍKEM na našem webu ještě setkáme, omezím se jen na stručný přehled obsahu časopisu. Hned na druhé straně je rubrika TÉMA, věnovaná pokaždé jinému oboru (cestování, povolání, hvězdy, …). Vždy s dominantním grafickým podkladem a textem přiměřeným pro předškolní a čerstvě školní děti se kterými časopis prohlíží rodiče.

Celý časopis je jasně strukturován do pravidelných rubrik – TÉMA, PÍSMENKOVÁ POLIEVKA, VESELÍ DUCHOM, ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY, REB & RIKA & SCHOOL, RIKA V HÁDANKOVE, NECHAJTE ICH PRICHÁZAŤ, NAKUKUJEME POD POKRIEVKU, POŠTÁREŇ, DOBRÉ SPRÁVY i TŮLAVÉ TENISKY:

Kreslený seriál ke správnému časopisu pro děti prostě patří – v REBRÍKU se jmenuje ODVÁŽNI EMKURONI. Píše jej šéfredaktorka časopisu Katarína Jantáková a kreslí Marianna Čaučíková.

Pro úplnost si dovolím citovat z oficiálního webu časopisu rebrik.sk:

„Rebrík je v súčasnosti jediný slovenský katolícky časopis pre deti vo veku 6 – 10 rokov. Časopis sa zameriava na dve základné oblasti – prijatie a rozvíjanie kresťanského životného štýlu podpora čítania s porozumením.

  • Obsah umožňuje čitateľom lepšie spoznať a osvojiť si pravdy katolíckej viery a vedie ichk praktickému životu v duchu viery. Rebrík tak pomáha pri formácii a pastorácii detí v rodine, škole i vo farnosti.
  • Rozličné literárne formy časopis hravým spôsobom rozvíjajú a posilňujú čitateľské zručnosti detí. Články predpokladajú rozličnú úroveň čitateľských zručností . Sú veľmi rozmanité – uverejňujeme príspevky ako maľované čítanie a jednoduché úlohy pre predškolákov a prvákov, cez reportáže až po rozsiahlejšie úryvky z diel slovenských autorov pre deti pre ročníky. Zaujímavý interaktívny obsah pozýva deti k záujmu o čítanie, rozvíja čítanie s porozumením a dáva deťom možnosť písať a posielať do časopisu vlastné postrehy, skúsenosti a príbehy. Čítaniu s porozumením prispievajú pracovné listy Čítanie s Rebom a Rikou, ktoré uverejňujeme na internetovej stránke časopisu. Po stiahnutí a vytlačení môžu deti plniť extra úlohy. Využívajú pri tom informácie a vedomosti, ktoré získali pri čítaní daného čísla, prípadne do neho ešte nazrieť, ak si ich potrebujú doplniť či obnoviť.
  • Jednotlivci, detské spoločenstvá, triedy a celé školy sa môžu cez informácie v časopise zapojiť do kampaní vydavateľa, ktorým je eRko – HKSD.

Vypni telku, zapni seba je výzva prežiť aktívne a tvorivo jeden májový týždeň bez televízie, počítačov a mobilov spolu s priateľmi a rodinou.

Detský čin pomoci – v jesennej aktivite deti spoločne pomáhajú druhým, najčastejšie v prostredí, kde žijú.

Dobrá novina je koledovanie vo vianočnom období spojené s finančnou zbierkou pre rozvoj v Afrike – napr. vzdelávanie, voda, potraviny a ďalšie potreby.

V rodine

Časopis Rebrík vedie deti k aktívnemu prežívaniu voľného času a poskytuje rodine vhodné podnety pre spoločnú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi na náboženské i sekulárne témy. Tým sa rozvíja a upevňuje ich vzájomný vzťah.

Interaktívny obsah, plný rozličných úloh, hádaniek a tajničiek zase vedie deti k samostatnosti. S pomocou dospelých môžu svoje odpovede posielať do redakcie poštou alebo elektronicky.

Časopis pomáha rodine počas prípravy detí na prvé sväté prijímanie. V samostatnej rubrike prináša poučný text a nadväzujúce úlohy k téme, ktorou je napr. krst, modlitba, prikázania, svätá omša, a ďalšie. Úlohy umožňujú deťom nielen prehlbovať vedomosti, ale aj rásť v láske k Bohu a ľuďom.

Na internetovej stránke časopisu sa nachádzajú aj námety na modlitbu na každý deň s názvom 3 + 2perokresby svätých, ktoré využijete najmä pre menšie deti a začínajúcich školákov.

V škole

Časopis zohľadňuje vekové špecifiká detí a učebné osnovy pre prvý stupeň ZŠ. Je preto vhodným doplnkovým učebným materiálom. Každé číslo posudzuje expertná skupina, ktorej súčasťou sú aj pedagógovia vyučujúci na 1. stupni základnej školy.

Maľované čítanie a úryvky z diel slovenských autorov vhodné na hodiny slovenského jazyka a čítania dopĺňajú životopisné informácie o autoroch. Čítanie s porozumením významne podporujú pracovné listy s názvom Čítanie s Rebom a Rikou publikované ku každému číslu a pre každý ročník samostatne na internetovej stránke časopisu.

Príspevky a reportáže s prírodovednými, vlastivednými a technickými informáciami sú vhodné pre hodiny prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Na precvičovanie učiva, hlavne z matematiky a slovenského jazyka, slúžia obľúbené pracovné listy, ktoré sú súčasťou každého čísla.

Na hodinách náboženskej výchovy je možné využiť pracovné listy Veselí duchom venované prežívaniu liturgického roka a rubriku, ktorá sa venuje príprave detí na prvé sväté prijímanie.

Vo farnosti

Príspevky s náboženskou tematikou rozvíjajú a upevňujú vieru detí a často aj ich rodičov.

Rebrík poskytuje podnety pre prácu s deťmi vo farnosti – možno ich využiť na stretnutia animátorov s deťmi i na svätých omšiach za účasti detí.

Príprave detí na prvé sväté prijímanie je venovaná samostatná rubrika a na internetovej stránke nájdete námety na modlitbu na každý deň s názvom 3 + 2 perokresby svätých, ktoré využijete najmä pre menšie deti a začínajúcich školákov.
Články s rozvojovou a misijnou problematikou vedú deti k záujmu o iných ľudí, rozvíjajú ich sociálne cítenie a uvádzajú ich do života s celou Cirkvou.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu REBRÍK v  letech 2015-16, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu REBRÍK   – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *