HLAS BOHEMIE – příloha SKAUTSKÁ HLÍDKA – 6.ročník – 1979

Dnes archivovaná čísla časopisu HLAS BOHEMIE, respektive jeho přílohy SKAUTSKÁ HLÍDKA z roku 1979 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

České časopisy pro děti a mládež vydávané v českých menšinách v zahraničí, měly svou tradici v meziválečném období v evropských zemích (Jugoslávie, Rakousko, polská Volyň a k tomu navíc Podkarpatská Rus) i ve Spojených státech amerických. Po roce 1948 byla situace jiná. Jak píše na svém webu Ústav pro studium totalitních režimů „Jedinečné svědectví o českém exilovém hnutí podává početná produkce periodik vydávaných od roku 1948 nejdříve převážně strojopisně nebo v cyklostylovaných kopiích, ale postupně ve stále větším počtu tiskem. Podstatnou část této produkce tvořila periodika, jejichž zaměření bylo převážně politické nebo kulturně-politické. S postupujícími léty se rozrostl počet periodik ve všech světadílech a zemích, kde čeští exulanti získali svůj nový domov, na stovky titulů. Věstníky, noviny a časopisy byly zasílány tisícům odběratelů. Exulanti si mezi sebou posílali a vyměňovali vystřižené či okopírované články nebo z nich alespoň v korespondenci citovali – periodika tak měla v krátkém čase pozoruhodný „celosvětový“ dosah. Stávalo se, že s názorem publikovaným v nějakém časopisu v Evropě se už krátce nato polemizovalo v USA a během několika týdnů byly oba příspěvky přetištěny v Austrálii či naopak.“

Ne všechny časopisy jsou dochovány v českých knihovnách, a pokud ano, zpravidla ne ve všech a v úplných ročnících. Proto se budeme i na našem webu snažit v rámci našich amatérských možností postupně zaplnit i tuto mezeru.

Petr S. poslal spolu s digitalizovaným časopisem i průvodní text:

Hlas Bohemie. 1978 – Časopis Čechů a Slováku z Kolína nad Rýnem a okolí, od 4/1978 – List Bohemie, československého kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo, od 2/1979 – bez podtitulu
od 4/1991 – Nezávislý časopis Čechů a Slováků v Německu (1991)
* Kolín n. R. * 1974 – 1992 * nepravidelně, čtvrtletně *
Spolkový věstník Československého kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo byl založen v lednu 1974, kdy vyšlo nulté číslo pod názvem Věstnik Bohemia. S tímto titulem potom list vycházel v redakci Antonína Strnada až do roku 1977. Od roku 1978 s původním ročníkováním pokračuje pod titulem Hlas Bohemie (č. 1/78 Hlas Bohemia) jako magazín a věstník Čs. kulturního a sociálního sdružení Bohemia ve Spolkové republice Německo; list s novým názvem redigoval Antonín Šulc. Kromě informací o spolkovém životě a redakčních úvodníků (Rudolf Hambach, Jaroslav Plichta, A. Šulc) přinášel časopis politické komentáře (Milan Šimečka, Milan Zelený, šifra KAN), literární příspěvky (Ivan Binar, Jiří Hochman, Jaroslav Hutka, Vladimír Škutina, Čestmír Vejdělek, Jan Schneider), publicistické texty z domácího samizdatu (Eva Kantůrková, Jiří Ruml, Ludvík Vaculík) i od exilových autorů (Karel Hvíž č ala, Josef Kratochvíl, Karel Trinkewitz). Ojediněle se lili zabýval historií (studie Karla Kaplana a Jiřího Slámy o předválečných a poválečných volbách na Slovensku, 1981). Literárními recenzemi přispěli M. A. Carpin, Miloň Habr a Blanka Kubešová. Politické komentáře a diskuse profilovaly časopis jako pravicový, zvláště v polemikách o Chartě 77, které se odvíjely od příspěvků M. Zeleného. Téměř v každém čísle se objevila Skautská hlídka, často sokolské informace, rubrika excerpt zejména z exilového tisku (Četli jsme za vás; Řekli, napsali), později monitorování článků a událostí i z českého tisku (Jakpak je dnes u nás doma). Během 80. let postupně narůstalo množství materiálů převzatých z exilových časopisů, i původní příspěvky byly často publikovány současné v jiném periodiku. Značný prostor věnovala redakce kreslenému humoru (Ladislav Dryák, Miroslav Chovanec, Jan Kristofori, Ivan Steige r , Bohumil Štěpán, Karel Trinkewitz), z domácího tisku převzaty kresby Vladimíra Jiránka a Vladimíra Renčína. Anekdoty pocházely jednak z vystoupení Járy Kohouta, ale také z domácího Dikobrazu. V číslech z 90. let převažovaly převzaté články z domácího tisku, zvláště z Lidových novin (Jiří Hanák). – Periodicita se měnila od čtyř po sedm čísel ročně, v tiráži redakce uváděla, že časopis
vychází nepravidelně. V roce 1985 vyšla čtyři dvojčísla, v letech 1986 a 1987 vycházel časopis čtvrtletně. Číslo 1/1979 vyšlo v nákladu 600 výtisků, č. 3/1979 j i ž 1000 výtisků, postupně však náklad klesal na pouhých 300 výtisků v roce 1987. Časopis několikrát ohlásil zánik. Poprvé se tak stalo koncem roku 1984, na základě reakce čtenářů však vydávání pokračovalo. Podruhé list zanikl 4. číslem roku 1987 (vyšlo v lednu 1988), o rok později však vyšla Ročenka 88 a mimořádné číslo, dalším zvláštním číslem z roku 1991 začal HB opět vycházet pravidelně. Časopis nakonec definitivně zanikl číslem 3/1992, neboť se podle redakce „zvrhnul na nostalgicko-kritický výběr článků z čs. tisku, na občasník bez budoucnosti, na zrcadlo bez vlivu na zobrazenou skutečnost“. Čísla z 90. let tištěna a expedována v Praze.

Věstník Bohemia / Antonín Strnad. – Köln: Československé kulturní a sociální sdružení ve Spolkové republice Německo. – 30 x 21 cm, 3-14 s. – Od č. 1/77 v tiráži název Věstník Bohemia, Česko-slovenského kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo. – Č. 5/77 je poslední, ročníkováním navazuje časopis Hlas Bohemie.

Hlas Bohemie; Stimme der Bohemia: Zeitschrift in tschechischer Sprache. – Köln: Bohemia – Čs. kulturní a sociální sdruženi ve Spolkové republice Německo. – 21 x 14,5-15 cm, 18-60 s.; do č. 2-3/78 30 x 21 cm. – Č. 1/78 má název Ilias Bohemia, podnázev ze záhlaví: List čs. kulturního a sociálního sdružení Bohemia ve Spolkové republice Německo (Blatt des tschechoslow. Kultur und Sozialverbandes Bohemia in der Bundesrepublik Deutschland), podnázev z tiráže: Československého kulturního a sociálního sdružení, (Tschechoslowakischer Kultur und Sozialverband). – Č. 4/78 a 1/79 mají v tiráži podnázev List Bohemie, československého kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo. – Od č. 4/91 další podnázev Nezávislý časopis Čechů a Slováků v Německu. – Číslo 3/92 je poslední, jím vydávání Hlasu Bohemie končí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HLAS BOHEMIE (přílohy SKAUTSKÁ HLÍDKA) z roku 1979, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HLAS BOHEMIE (přílohy SKAUTSKÁ HLÍDKA) – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla HLAS BOHEMIE (přílohy SKAUTSKÁ HLÍDKA)  zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *